De Polders

Door het terugdringen van de Durme in haar zomerbedding, de inpoldering, slaagden de abdijen er in de middeleeuwen in om een grote oppervlakte grond in cultuur te brengen. Door de zware kleibodem zijn de polders langsheen de Durme echter zeer vochtig en worden ze hoofdzakelijk gebruikt als hooiland. Als we  de Durmedijk volgen van oost naar west komen we volgende polders tegen : Tielrode-Broek, Paardepolder, Klein-Broek, Groot-Broek.

“Broek” is een ander woord voor moeras.

1. Tielrode-Broek

Op 3 januari 1976 werd het Scheldebekken  weerom geteisterd door grote overstromingen. Ruisbroek kreeg het hard te verduren. Tielrode kreeg eveneens de volle lading. Vijf bressen werden er geslagen in de dijk van het Broek. De dorpskern werd opnieuw overstroomd. Als reactie op deze ernstige overstromingen werd het Sigma-plan opgesteld. Het plan omvat het verhogen (tot 8 m) en versterken van de dijken, de aanleg van 13 potpolders en een stormvloedkering op de Schelde ter hoogte van Oosterweel. De potpolder van Tielrode is momenteel de grootste : 93 hectaren. Bij de aanleg ervan werd deze polder volledig omringd met een dijk op Sigmahoogte. Enkel langsheen de Schelde zijn de dijken op 2 plaatsen slechts 6.8 meter hoog. Als het waterniveau in de Schelde hoger komt, stroomt het water over de dijken in de afgesloten potpolder. Hierdoor wordt de tijgolf verlaagd en neemt het overstromingsgevaar stroomopwaarts danig af. Bij de aanleg van de potpolder in Tielrode was er nauwelijks reactie. Het dorp werd bij praktisch elk giertij slachtoffer van overstromingen en het Broek werd tot kort voor de aanleg van de potpolder enkel gebruikt als hooiland.

2. De Paardepolder

De Paardepolder bevindt tussen de Sint-Jozefstraat en de Durmestraat. Vlak bij het veer bevond zich de scheepswerf “De Durme” . De oude hangars werden in de huidige woning verwerkt. Voorbij de tuin bevond zich de vuilnisbelt van Tielrode. Deze sttortplaats werd bedekt met een dikke laag zand en wordt nu gebruikt voor een aantal manifestaties in het dorp : kerstboomverbranding, openluchtviering bij de paardenzegening, jaarmarkt. Op 18 november 2000 werd door onze milieuwerkgroep op deze plaats een millenium-geboortebos aangeplant. In 1970 werd het grootste gedeelte van de  Paardepolder opgespoten met baggerslib uit de Durme voor zandwinning. Na droging werd het zand  immers verhandeld. Het grootste gedeelte van de Paardepolder is op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied.

3. Het Klein-Broek

Het Klein-Broek is gelegen tussen de herberg “Ons Streven” en de (oude) brug van Hamme. Op het gewestplan is dit gebied nagenoeg volledig ingekleurd als bosgebied. Graslanden, maïsakkers en en aantal kleine bosjes hebben dit meersengebied omgevormd tot een versnipperde, maar gevarieerde biotoop. Hier liggen ook de natuurreservaatjes De Rotten en Het Kantrilleken, beheerd door de vzw De Durme.  

4. Het Groot-Broek

Het Groot Broek ligt deels op Sombeeks en deels op Elverseels grondgebied. Het Groot-Broek is op het gewestplan ingekleurd als valleigebied. Het hooilandschap is nog erg intact gebleven. Deze polder is dan ook nog steeds een ideaal broedgebied voor kievit, blauwborst en rietgors.