Statuten

Hierbij een beperkt uittreksel van de statuten.
De volledige statuten kan u raadplegen op de volgende website:

www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn/htm 

mits intikken van het ondernemingsnummer van deze vzw, nl. 441.314.168, en klikken op ‘zoeken’ en vervolgens op ‘lijst’.

Artikel 1.De vereniging wordt genoemd: “Milieuwerkgroep Ons Streven”.

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 9140 Tielrode. Burgemeester Achiel Heymanstraat 92. Gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel 1. De VZW milieuwerkgroep ‘Ons Streven’ heeft tot doel te ijveren voor de bescherming, het behoud en de verbetering van het leefmilieu in de breedste zin en op alle terreinen zoals ecologie, natuurbehoud, groenvoorziening, lucht-, water- en bodemverontreiniging, lawaai, ruimtelijke ordening en stedenbouw, monumenten- en landschapszorg.

Meer concreet omvat deze doeleinden:
- De bescherming, de inrichting, de ordening en de ontwikkeling van het leefmilieu binnen het werkingsgebied zowel wat betreft de stedelijke gebieden als wat betreft de open ruimte en het buitengebied,
- het behartigen en stimuleren van een goede ruimtelijke ordening van het leefmilieu en het beperken van alle vormen van milieuhinder, waaronder geluidshinder, verkeersoverlast, geurhinder, lichthinder,
- de overtredingen van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu, die een zekere weerslag hebben op het leefmilieu, met alle wettelijke middelen te bestrijden,
- het bevorderen van een beleid gericht op de bescherming van de gezondheid van de mens,
- het behartigen en stimuleren van het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van de biodiversiteit, natuur en natuurwaarden,
- het behartigen en stimuleren van het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van de open ruimte, de landschappen, de monumenten en het cultureel erfgoed, het natuur- en stedenschoon,
- het behartigen en stimuleren van een algemene basismilieukwaliteit zowel inzake de ruimtelijke ordening van het leefmilieu als inzake de milieucompartimenten water, bodem en lucht en van een bijzondere milieukwaliteit in specifieke omstandigheden of gebieden;
- het bevorderen van een beleid dat berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt;

- het bevorderen van een beleid dat gestoeld is op een volwaardige participatie van burgers en milieuverenigingen en dat de toegang tot het gerecht voor dezen garandeert
- de belangstelling voor de natuur opwekken en begeleiden en het verrichten van maatschappelijk opbouwwerk betreffende de problemen van het leefmilieu”.
Het maatschappelijk doel is aldus voldoende duidelijk en specifiek.
“Ons Streven” staat los van elke politieke, religieuze en filosofische overtuiging.

Artikel 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Het aantal leden mag niet minder zijn dan drie. Zijn leden, ondergetekenden, en allen zowel fysische personen als rechtspersonen, die later als leden zullen worden aanvaard door de algemene vergadering. Het ontslag en de uitsluiting der leden gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel. De rechthebbenden van een overleden lid kunnen geen rechten doen gelden.

Artikel 6. Een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgelegd, kan hen worden gevraagd. Dit bedrag kan echter de som van tweeduizend frank (ca. 500 euro) niet overschrijden.
(Ter info: De huidige bijdrage bedraagt zes euro per jaar)

Artikel 7. De leden zijn niet persoonlijk gehouden door de verbintenissen van de vereniging, en moeten voor haar schulden niet instaan op eigen goederen, onverminderd de bepalingen van artikel 14 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 8. De algemene vergadering wordt samengesteld uit al haar leden.

Zij heeft de bevoegdheden die haar worden toegekend krachtens artikel 4 van de wet van 27 juni 1921, en de bepalingen van onderhavige statuten. Haar werking wordt gepreciseerd door het huishoudelijk reglement, onverminderd de bepalingen van artikel 7 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 9. Er wordt minstens elk jaar één algemene vergadering gehouden.

Zij wordt bijeengeroepen door de raad van beheer, op de wijze zoals door het huishoudelijk reglement gepreciseerd, onverminderd de bepalingen van artikel 5 en 6 van de wet van 27 juni 1921. Buiten de gevallen voorzien door artikelen 8,12, 13 en 20 van de wet van 27 juni 1921, kan de vergadering bij twee derde meerderheid der aanwezige leden geldig beslissen over punten die niet op de agenda staan.

Artikel 10. De besluiten van de algemene vergadering worden in het bijzonder daartoe gehouden register opgeschreven en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en één beheerder.

Artikel 11. De vergadering wordt beheerd door de raad van beheer, samengesteld uit minstens drie leden, benoemd onder de leden van de algemene vergadering voor een periode van één jaar en herkiesbaar. Het mandaat wordt kosteloos uitgeoefend, en zal niet verstrijken alvorens in zijn vervanging is voorzien. De raad van beheer heeft de meest volstrekte macht om het doel van de vereniging te behartigen. Elke bevoegdheid die niet door de statuten of de wet aan de algemene vergadering is voorbehouden, behoort tot deze van de raad van beheer. Haar werking wordt gepreciseerd in het huishoudelijk reglement, onverminderd de bepalingen van artikel 13 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 12. Elk jaar geeft de raad van beheer aan de algemene vergadering rekenschap van zijn beheer gedurende het afgelopen jaar, en maak de begroting op voor het aan gang zijnde jaar. Zij worden voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene vergadering. Deze goedkeuring geschiedt bij eenvoudige meerderheid van stemmen, en geldt als ontlasting der beheerders.

Artikel 13. De statuten kunnen gewijzigd worden overeenkomstig artikel 8 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 14. In geval van ontbinding wordt het vermogen van de vereniging overgedragen aan een soortgelijk werk, aangeduid door de algemene vergadering.

Artikel 15. De vereniging verbindt zich ertoe de formaliteiten te vervullen zoals voorzien in artikel 9 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 16. Alle andere in onderhavige statuten niet voorziene punten, worden geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.

© 2015 Milieuwerkgroep Ons Streven vzw